Menu
Veterán Klub Haná
Veterán Klub Haná

Nostalgie starých časů a vůně benzinu to je to co nás baví.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Odesílatel bere na vědomí následující skutečnosti o zpracování osobních údajů:

 • Ochrana osobních údajů odesílatele, který je fyzickou osobou, je poskytována:
 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
 • Správcem osobních údajů je Veterán Klub Haná z. s., Veslařská 347/250 Pisárky, 637 00, Brno, IČO: 140 69 261, kontaktní osoba: Ing. Pavel Herajt, mobil: 777 640 547, e-mail: pavel.herajt@email.cz.
 • Vyplněním registračního formuláře a odesláním zprávy odesílatel bere na vědomí, že budou zpracovávány tyto jeho osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Poskytnutí osobních údajů v uvedeném rozsahu je nezbytné pro řádnou registraci účastníka, bez poskytnutí osobních údajů v uvedeném rozsahu nelze registraci provést.

Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje pro účely realizace práv a povinností k vyřízení požadavku, tj. zejména registrace účastníka motoristické akce, organizace a realizace motoristické akce. Zpracování bude prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení – tj, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů a případně též na základě svého oprávněného zájmu na zajištění řádné organizace motoristické akce dle čl. 6. odst. 1 písm. f) nařízení – zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce.

Po ukončení akce je správce oprávněn osobní údaje dále zpracovávat za účelem svého oprávněného zájmu na určení, výkonu či obhajobě vlastních právních nároků dle čl. 6. odst. 1 písm. f) nařízení – zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce.

Správce je rovněž na základě svého oprávněného zájmu na vlastní propagaci zasílat účastníkům akce na jejich e-mailové adresy informace o výsledcích akcí či o dalších akcích obdobného typu a další obdobná obchodní sdělení (tzv. přímý marketing). Zpracování je zde založeno dle čl. 6. odst. 1 písm. f) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce. V tomto případě jste však oprávněni kdykoliv správci vyjádřit svou absolutní námitku proti přímému marketingu, tj. z odběru obchodních sdělení se odhlásit a zasílání e-mailových sdělení bude okamžitě ukončeno.

Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely je možné i bez souhlasu příslušné fyzické osoby.

Správce je dále oprávněn zpracovávat další osobní údaje osob, které se zúčastnily motoristické akce, a to v rozsahu obrazových či zvukových záznamů (zejména fotografie a videa). Fotografie a videa je pak správce se souhlasem příslušné osoby oprávněn uveřejnit v informačních mediích, na sociálních sítích, webových stránkách správce, to vše zejména za účelem vlastní propagace správce. Takové zpracování je však možné výhradně tehdy, pokud k tomu příslušná osob udělila souhlas, a to výhradně po dobu trvání takového souhlasu. Zpracování je pak založen o na čl. 6. odst. 1 písm. a) nařízení – souhlas subjektu údajů.

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu, pro který byly získány, nejdéle však po dobu 5 let ode dne uzavření přihlášek.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů, osobní údaje však z pověření správce mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
 • Kromě osob pověřených zpracováním, nebudou osobní údaje odesílatele bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám s výjimkou státních orgánů, policie ČR, právních zástupců atd. tam, kde je to nezbytné pro ochranu práv a zájmů správce nebo subjektu údajů.
 • Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.
 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Odesílatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
 • Odesílatel potvrzuje odesláním zprávy, že osobní údaje poskytl dobrovolně.
 • Odesílatel bere na vědomí, že má podle nařízení a českého zákona na ochranu osobních údajů právo:
 • na přístup k osobním údajům – správce poskytne výpis o zpracovávaných osobních údajích v rozsahu dle čl. 15 Nařízení GDPR,
 • na opravu nepřesných osobních údajů – v případě zjištění, že správce zpracovává nepřesné či neaktuální osobní údaje, je správce povinen bez zbytečného odkladu poté, co o tom bude vyrozuměn, provést opravu nepřesných osobních údajů,
 • právo na výmaz – v případech stanovených v čl. 17 Nařízení GDPR správce vymaže zpracovávané osobní údaje,
 • právo na omezení zpracování – po dobu, než správce posoudí oprávněnost námitky proti zpracování nebo po dobu, než správce ověří přesnost osobních údajů tam, kde jejich přesnost subjekt údajů popírá,
 • právo na přenositelnost – je-li zpracování konkrétních osobních údajů založeno na souhlasu nebo na smlouvě a je-li zároveň prováděno automatizovaně, mohou být osobní údaje předány na základě žádosti přímo jinému správci,
 • právo vznést individuální námitku – je-li zpracování založeno na oprávněném zájmu správce, má subjekt údajů právo vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti takovému zpracování,
 • právo vznést absolutní námitku proti přímému marketingu – jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, může subjekt údajů vznést absolutní námitku. Proti takovému zpracování,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním  – souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat buď jako celek nebo pro jednotlivé účely zpracování. Odvolání souhlasu může být provedeno buď v písemné podobě nebo elektronicky e-mailem a musí být odesláno na adresu sídla správce, resp. na e-mailovou adresu správce,
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování – toto právo se neuplatňuje, správce neprovádí žádné automatizované rozhodování, které by mělo právní nebo obdobné účinky.
 • Ve všech výše uvedených případech správce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení žádosti poskytne informace o tom, jak byla žádost vyřešena. Lhůtu lze s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce. V případech, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce odmítnout žádosti vyhovět nebo uložit za zpracování žádosti administrativní poplatek zohledňující náklady spojené s poskytnutím informací.
 • V případě nesouhlasu s postupem správce při řešení či ochraně práv, nebo při zpracování osobních údajů, můžete správce kontaktovat na jeho e-mailovou adresu. Zároveň má subjekt údajů právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha).

Veterán Klub Haná z.s.

Veslařská 347/250

637 00 Brno

GDPR

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:46
TÝDEN:177
CELKEM:25211

Mohlo by Vás zajímat

nahoru